تگ - روغن زعفران

saffron oil روغن زعفران

روغن زعفران یکی از دارو های بسیار قدیمی است و برای تهیه آن ۲۵۰گرم زعفران را در ۳/۵ لیتر روغن کنجد و زیتون به مدت ۵ روز خیس می کنند و هر روز به هم می زنند و بعد آن را از صافی رد می کنند. به صاف شده آن روغن زعفران به ته نشین شده آن قرقومعا می گویند. روغن زعفران جهت رفع سردرد و بهبود گرفتگی بینی مفید است، همچنین خواب آور است و تقویت کننده قلب...

ادامه مطلب...

ارزش غذایی زعفران:Nutritional value of saffron

If you have 100 grams of saffron in its original form, it contains 310 kcal, 65.37 grams of carbohydrates, 0 micrograms of cholesterol, 5.85 grams of fat and 11.43 grams of protein. When it comes to minerals, the same 100 grams of saffron spice contains 111 micrograms of calcium, 0.328 micrograms of copper, 10.10 micrograms of iron, 264 micrograms of magnesium and 28 micrograms of manganese.

ادامه مطلب...